Project News 1

На 27 януари 2021 г. се състоя първата среща на проект „Включване на работното място и възможности за заетост на младежи с аутизъм” – WIN-WITH-U, Проект № 2020-1-IT02-KA204-079826. Срещата се проведе онлайн поради усложнената епидемична ситуация в страните партньори. WIN-WITH-U е разработен в рамките на програма Еразъм +, Ключово действие 2: Стратегически партньорства и е с продължителност 36 месеца от ноември 2020 г. до октомври 2023 г.

Общата цел на проекта е да подпомогне включването на хора от аутистичния спектър на пазара на труда. Това ще бъде постигнато чрез повишаване на осведомеността на работодателите по въпросите на аутизма посредством предоставяне на целево обучение и подкрепа към хората с аутизъм в процеса на търсене на заетост.

Първата среща по проекта беше посветена на представяне в детайли на целите на проекта, планираните дейности и ролите на партньорите. Всички участници имаха възможност да представят своите организации. Задълбочено описани от координатора на проекта бяха също административните и финансовите правила на програма ЕРАЗЪМ+, планът за разработване на резултатите по проекта и подробен график на дейностите. 

Skip to content